Ogłoszenie – konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 11/2017 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie). Szczegóły i

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 7_2017

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                                 (Nr 7/2017): – zakres czynności: pielęgniarki i położnej Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału VI.G.5. Szczegółowych Warunków Konkursu Nr 7/2017 rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień 20.10.2017 roku. Informacja Źródło: Dyr. ds. HR

Czytaj dalej...

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 9/2017

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Nr 9/2017): – zakres czynności: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy. przesuniecie rozstrzygniecia 9_2017 Źródło: Dział Kadr

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 8/2017

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Nr 8/2017): – zakres czynności: ratowników medycznych Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału VI.G.5. Szczegółowych Warunków Konkursu Nr 7/2017 rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień 06.10.2017 roku.  

Czytaj dalej...