Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 7_2017

OGŁOSZENIE

O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                                 (Nr 7/2017):

– zakres czynności: pielęgniarki i położnej

Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału VI.G.5.
Szczegółowych Warunków Konkursu Nr 7/2017 rozstrzygnięcie konkursu ofert
zostaje przesunięte na dzień 20.10.2017 roku.

Informacja

Źródło: Dyr. ds. HR