Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

Gdynia, dnia 07.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

  1. Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 18/2017

ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.03.2020 roku

dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia – Szpital Morski im. PCK.

  1. Formularz-ofertowo-cenowy-lekarze-Morski-po sprostowaniu
  2. Ogloszenie-lekarze-Morski-po sprostowaniu
  3. SWKO-lekarze-Morski-po sprostowaniu
  4. Zalacznik nr 2 – wykaz osob -lekarze -Morski
  5. Zalacznik nr 4 – wycena punktowa Pracownia Endoskopii kierowanie – Morski
  6. Sprostowanie-oczywistej-omylki-lekarze-Morski