Ogłoszenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 3/2018 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w GdyniPowstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 3/2018

ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

na okres od podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lutego 2018 r.

do dnia 31 marca 2020 r.

  1. Formularz ofertowo-cenowy-lekarze-ZDO
  2. Ogloszenie-lekarze ZDO
  3. SWKO-lekarze ZDO
  4. Zalacznik nr 2 – wykaz badan -ZDO
  5. Zalacznik nr 3 – wykaz osob -lekarze -ZDO