Ogłoszenie: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 6/2018 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 
Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 6/2018

na okres od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) w lokalizacjach:

Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  1. Ogloszenie konkursu 6-2018
  2. SWKO 6-2018
  3. Zalacznik nr 2a_Formularz ofertowy Lekarza 6-2018
  4. Zalacznik nr 2b_Ocena_lekarza 6-2018