Ogłoszenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 7/2018 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

  1. Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. 2018 poz. 160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 7/2018

ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

 

na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2020 r.

  1. Formularz ofertowo-cenowy-lekarze-ZDO dyż pod tel
  2. Ogłoszenie-lekarze ZDO dyż pod tel
  3. SWKO-lekarze ZDO dyż pod tel
  4. Załącznik nr 2 – wykaz badań -ZDO dyż pod tel
  5. Załącznik nr 3 – wykaz osób -lekarze -ZDO dyż pod tel