Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 6/2018 – zakres czynności: lekarskie – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Gdynia, dnia  07.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dotyczy ogłoszenia z dnia 11.01.2018 r. – postępowanie konkursowe nr 6/2018

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 11.01.2018 r. – działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 160) oraz zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 6/2018 informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w następujących zakresach świadczeń:

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy w lokalizacji ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo

 

Złożono 4 oferty:

Oferta nr 1 – Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dambek, ul. Świętojańska 33-35/2, 81-391 Gdynia  

Oferta nr 3 – Monika Wojciechowska, ul. Czechowicza 28/13, 81-198 Pogórze       

Oferta nr 4 – Artur Karpiński Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. 12 Marca 181/2, 84-200 Wejherowo 

Oferta nr 5 – Marcin Zielski, ul. Lęborska 22D/12, 80-387 Gdańsk     

 

Poniższe oferty spełniały wymagania konkursu i zostały wybrane otrzymując następującą punktację:

Oferta nr 3 – Monika Wojciechowska, ul. Czechowicza 28/13, 81-198 Pogórze – 95,00 pkt        

Oferta nr 4 – Artur Karpiński Indywidualna Praktyka Lekarska, ul. 12 Marca 181/2, 84-200 Wejherowo – 88,75 pkt 

Oferta nr 5 – Marcin Zielski, ul. Lęborska 22D/12, 80-387 Gdańsk – 95,00 pkt       

Jednocześnie Oferta nr 1 – Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Dambek, ul. Świętojańska 33-35/2, 81-391 Gdynia, została wycofana przez Oferenta.

  1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia – Szpital Morski im. PCK

Złożono 2 oferty:

Oferta nr 2 – Adam Muszyński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Kaczewska 14/1, 81-476 Gdynia  

Oferta nr 3 – Monika Wojciechowska, ul. Czechowicza 28/13, 81-198 Pogórze  

 

Wszystkie oferty spełniały wymagania konkursu i zostały wybrane otrzymując następującą punktację:

Oferta nr 2 – Adam Muszyński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Kaczewska 14/1, 81-476 Gdynia – 100,00 pkt  

Oferta nr 3 – Monika Wojciechowska, ul. Czechowicza 28/13, 81-198 Pogórze – 93,33 pkt 

 

Umowy zostaną zawarte na okres do dnia 31.12.2018 r. począwszy od dnia podpisania umowy po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu. Zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z w/w Oferentami nastąpi w siedzibie Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. w Gdyni po wcześniejszym ustaleniu  terminu z Działem Kadr, tel.: 58 72 60 425.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Udzielającego zamówienia odwołanie
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Kancelarii Szpitala lub do Sekretariatu Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostaje na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia oraz na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Konkursowej