Pobyt w szpitalu

1. Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu jego zdrowia. Szpital zapewnia pacjentom całodzienne wyżywienie. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną nieprzyjemnych następstw, dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub pielęgniarką dyżurną. Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 – 5 posiłków dziennie.

W każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Pacjenci mają możliwość korzystania z czajników elektrycznych. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki. W karmieniu mogą brać udział bliscy chorego.

W pierwszym i ostatnim dniu hospitalizacji przysługuje wyżywienie:

 • pacjentowi przyjętemu w oddział w godzinach przedpołudniowych: zupa na obiad i kolacja;
 • pacjentowi przyjętemu w godzinach wieczornych przysługuje posiłek w dniu następnym;
 • pacjentowi w dniu wypisu przysługuje: śniadanie.

2. Udzielanie informacji.

Szpital zapewnia pacjentowi dostęp do informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
  Prawa Pacjenta oraz Obowiązki Pacjenta są dostępne we wszystkich oddziałach.
 2. Pacjenci otrzymują zrozumiałe informacje o stanie zdrowia.
  • Pacjenci przebywający w szpitalu, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo uzyskać od lekarza w pełni zrozumiałe informacje o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania, albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
  • Pełna i zrozumiała informacja stanowi podstawę do wyrażania świadomej zgody lub odmowy pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  • W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia, albo metod diagnozowania stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – zgoda wyrażana i przyjmowana jest na piśmie
  • W sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody pacjenta, w oparciu o uprawnienia wynikające z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 3. Pacjent decyduje komu i w jakim zakresie możemy udzielać informacji o jego stanie zdrowia.
  Ustalenie zakresu zgody pacjenta na udzielanie informacji o jego stanie zdrowia przeprowadzane jest przez pracownika medycznego w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odpowiedni wpis do dokumentacji medycznej potwierdzony własnoręcznym podpisem pacjenta. Jeżeli Pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny, bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej.
  Pacjent składa oświadczenia:

  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia
  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 4. Pacjent ma również prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia.
 5. Pacjent/ przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o zastosowanej pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich. Informacje powinny być zrozumiałe dla pacjenta i innych odbiorców informacji.
 6. Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanej.
  Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o
  pacjencie. Prawa tego nie stosuje się w przypadku, jeśli:

  • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
 7. W przypadku nagłego przyjęcia pacjenta do szpitala personel medyczny może udzielić informacji o
  samym fakcie jego hospitalizacji i dostępnych możliwościach kontaktu.
  Informacje na temat pacjenta udzielane są osobom uprawnionym jedynie drogą kontaktu bezpośredniego, po potwierdzeniu tożsamości osoby, której informacja jest udzielana.

Niedopuszczalne jest udzielanie powyższych informacji drogą telefoniczną.
Lekarz może udzielać informacji drogą telefoniczną osobie wskazanej przez pacjenta na jego prośbę oraz w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Pobierz:

ZASADY OPIEKI NAD PACJENTEM SPRAWOWANEJ PRZEZ OSOBY BLISKIE

INFORMACJE DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZPITALU