Kombatanci

Kombatanci oraz osoby represjonowane uprawnione są do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

W dniu 29.06.2010r. w Gdańsku w przedmiotowym zakresie zawarte zostało Porozumienie między Samorządem Województwa Pomorskiego, a Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego. Beneficjentem Porozumienia jest również Szpital Morski im. PCK Sp.z o.o w Gdyni.

Podstawa prawna: art. 19 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z uwzględnieniem ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027).

Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością przysługuje:
inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu, uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom działań poza granicami państwa.

Realizacja Porozumienia gwarantuje osobom z uprawnieniami kombatanckimi korzystanie poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem takich sytuacji, które zagrażałyby zdrowiu lub życiu innych chorych) w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej (nocna i świąteczna opieka zdrowotna),
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

Pacjenci- Kombatanci i Osoby Represjonowane:

 • rejestrowani i proszeni są do gabinetów lekarskich i zabiegowych poza kolejnością,
 • mają wyznaczone terminy świadczeń zdrowotnych bez wpisywania na listę oczekujących,
 • mają specjalnie oznakowaną indywidualną dokumentację medyczną.

Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:

 • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS RW – 51
 • Legitymacja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS RW – 52
 • Stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.
 • Legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
 • Legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Informacja dla uprawnionego

Pobierz plik

Ewentualne uwagi dotyczące przyjęcia, leczenia i opieki szpitalnej należy zgłaszać do:
Elżbieta Węgorek
Pełnomocnik Zarządu ds. Kombatantów
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00 ( budynek administracji nr 6 pokój nr 17 I piętro)
tel. 58 72 60 308
iso@szpital-morski.pl