Parking

Nowe zasady parkowania na terenie Szpitala Morskiego im. PCK!

REGULAMIN PARKINGU [PDF]

1. Przedmiot regulaminu.
Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu przy ul. Powstania
Styczniowego 1, 81-519 Gdynia: TGP z siedzibą w Sopocie, kod pocztowy 81-718, ul. Powstańców
Warszawy 6, NIP 741-206-35-97 (dalej: „TGP”).
2. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące
znaczenie:
2.1. Czas Postoju Pojazdu jest to okres postoju pojazdu na terenie szpitala, nie dłuższy niż
240 godzin;
2.2. Miejsce Parkingowe – miejsce parkowania na terenie parkingu, a także każde inne
miejsce parkowania pojazdu na terenie szpitala;
2.3. Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca parkingowego będący Kierowcą,
właścicielem bądź posiadaczem pojazdu, który wjeżdża na teren szpitala i parkuje pojazd
2.4. Opłata Parkomatowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu tj. Parkowania,
wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest
w informacji umieszczonej na Parkomacie;
2.5. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej na
Parkomacie płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych
w punkcie 8 Regulaminu;
2.6. Parking – teren wyznaczony przez TGP i będący Parkingiem niestrzeżonym;
2.7. Parkomat – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania
Opłaty Parkomatowej należnej za najem Miejsca parkingowego (Instrukcja obsługi
Parkomatu umieszczona jest na Parkomacie);
2.8. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu
niestrzeżonego;
2.9. Pojazd – silnikowy środek transportu;
2.10. Umowna Najmu – Umowa najmu Miejsca parkowania zawarta pomiędzy Korzystającym
z Parkingu a TGP ;
3. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.
3.1. Poprzez wjazd na teren Szpitalnego Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z TGP
Umowę Najmu Miejsca Parkowania na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks
Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).
3.2. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Szpitala
(Parkingu) i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.
3.3. W przypadku nie zaakceptowania zasad Regulaminu Korzystający z Parkingu ma prawo
odstąpić od Umowy Najmu i niezwłocznie opuścić teren Szpitalnego Parkingu.
W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Najmu będzie ona uważana za
niezawartą.
3.4. Opłaty za parkowanie obowiązują od poniedziałku do niedzieli włącznie 24 godziny na
dobę.
4. Opłata Parkomatowa.
4.1. Korzystający z parkowania pojazdu na Parkingu zobowiązany jest uiścić Opłatę
Parkomatową odpowiednio dla danego planowanego Czasu Postoju Pojazdu, według
wskazań wynikających z informacji umieszczonej na Parkomacie.
4.2. Opłatę Parkomatową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do Parkomatu.
4.3. Dowodem uiszczenia Opłaty Parkomatowej jest bilet parkingowy wydawany przez
Parkomat po uiszczeniu Opłaty Parkomatowej, który Korzystający z Parkingu
zobowiązany jest umieścić pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym
z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego,
w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i opłaconego Czasu Postoju Pojazdu.
4.4. Opłata Parkomatowa dotyczy terenu parkingów i każdego innego dozwolonego miejsca
zaparkowania pojazdu.
4.5. Stawką zerową za parkowanie na parkingu objęte są pojazdy uprzywilejowane: karateki
pogotowia, radiowozy policyjne, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej i Straży
Miejskiej, pojazdy Straży Pożarnej.
4.6. Stawką zerową za parkowanie na parkingu objęci są niepełnosprawni parkujący na
miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Czas parkowania Pojazdu.
5.1. Maksymalny czas postoju określony na bilecie pobranym z parkomatu wynosi 240
godzin, po upływie tego terminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić
Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu poczytuje się,
iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezprawnie.
6. Obowiązki Korzystającego z Parkingu i innych miejsc parkowania
6.1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkomatowej,
a w przypadkach przewidzianych w punkcie 8 Regulaminu również do uiszczenia Opłaty
Dodatkowej oraz kosztów związanych z pozyskanych danych właściciela Pojazdu
z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) i egzekucją Opłaty Dodatkowej.
6.2. Korzystający z Parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu
wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu jak
i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu.
6.3. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby
nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.
6.4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości
umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.
7. Zasady korzystania z Parkingu.
7.1. TGP nie odpowiada za szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione
z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich.
7.2. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
7.3. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 20 km/h.
7.4. Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących materiały wybuchowe,
łatwopalne lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub
ich mienia.
7.5. Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana
wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie
paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie
z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem,
zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne
czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.
8. Kary Umowne i odszkodowanie.
8.1. W przypadku, gdy Korzystający z Parkingu nie umieści ważnego biletu parkingowego,
tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie Parkingu,
wydawanego przez Parkomat pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym
z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego,
w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkomatowej i opłaconego Czasu Postoju Pojazdu,
wówczas TGP jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej
odpowiednio w wysokości 10,30,40,105 zł oraz sfotografowania pojazdu.
8.2. TGP jest uprawniona do blokowania pojazdów użytkowników naruszających niniejszy
Regulamin (podstawowe prawa – art. 69 oraz art. 384 2 k.c.).0
8.3. Kierowca którego pojazd został zablokowany, zobowiązany jest skontaktować się
z pracownikiem pod numerem telefonu zamieszczonym na parkomacie oraz na
wezwaniu w celu zapłacenia kary w wysokości 30 zł tego samego dnia, w którym zostało
wystawione Wezwanie do zapłaty. Opłata w wysokości 150 zł obowiązuje Kierowcę
pojazdu zablokowanego przy wyborze opcji z odroczonym terminem płatności za
parkowanie niezgodne z Regulaminem.
8.4. Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania licząc od naliczenia Opłaty
Dodatkowej dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata
Parkomatowa, wówczas TGP jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Dodatkowej.
8.5. W przypadku nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków
Korzystającego z Parkingu wskazanych w punktach 6.3 do 6.4, jak również w przypadku
naruszenia zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.2 – 7.5, wówczas TGP
niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1. ma prawo naliczyć
Korzystającemu z Parkingu karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej w wysokości 30
zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania.
8.6. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej TGP umieści na Pojeździe, w miarę
możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty
Dodatkowej zachowuje TGP.
8.7. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na
dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w punkcie
8.4, w terminie wskazanym w tym dokumencie.
8.8. TGP może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych
zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.
9. Odholowanie Pojazdu.
9.1. TGP uprawniona jest do odholowania Pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia.
9.2. TGP uprawniona jest do odholowania lub zatrzymania Pojazdu na koszt Korzystającego
z Parkingu w przypadku gdy nie wykona on ciążących na nim obowiązków wynikających
z treści Regulaminu.
9.3. W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu zostanie pod
numerem telefonu TGP umieszczonym na Parkomacie.
9.4. Koszty odholowania, o których mowa powyżej zostaną zwrócone TGP przez
Korzystającego z Parkingu.
10. Koszty i egzekucja.
10.1. Nie opłacone w terminie:
10.1.1. Opłata Dodatkowa, lub
10.1.2. odszkodowanie za nienależyte wykonanie Umowy Najmu, lub
10.1.3. koszty odholowania Pojazdu w przypadku, o którym mowa w punkcie 9,
będą dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych
właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Korzystający z Parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych
właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 6 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej
ewidencji pojazdów (Dz.U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1166 z późn.zm.), a także kosztami
postępowania egzekucyjnego i windykacji.</