Prawa pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawa Pacjenta
wyciąg z Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst ujednolicony, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 159, z późn. zm.)

 • Każdy pacjent ma prawo do informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach, ma też zapewnioną możliwość identyfikowania personelu Szpitala;
 • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;
 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • Chory przebywający w Szpitalu lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do:
  – wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta,
  – uzyskania w pełni zrozumiałych informacji o swoim stanie zdrowia i planowanym postępowaniu medycznym, a szczególnie proponowanym sposobie leczenia:
  a) oczekiwanych korzyściach,
  b) ryzyku,
  c) skutkach odległych,
  d) ewentualnych innych sposobach postępowania,
  e) do wyrażenia świadomej zgody na wykonywanie procedury, w tym na przeprowadzenie znieczulenia, a także informacji o skutkach odmowy i niepodjęcia proponowanego leczenia czy diagnostyki,
  do tajemnicy informacji z nim związanych;
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych;
 • Krewni lub osoby* wskazane przez pacjenta mogą uczestniczyć w procesie opieki z zachowaniem zasad prywatności, a Szpital zapewnia możliwość odwiedzin;
 • Szpital zapewnia pacjentom możliwość komunikacji z otoczeniem zewnętrznym;
 • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, osoba upoważniona uzyskuje informacje na ten temat;
 • Pacjenci mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej niezależnie od wyznania;
 • Szpital zabezpiecza w koniecznych przypadkach rzeczy wartościowe pacjentów.

Szczegółowa wersja Karty Praw Pacjenta znajduje się w każdym punkcie pielęgniarskim w Oddziale Szpitalnym
*Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Pobierz

PRAWA PACJENTA