Zakład Teleradioterapii

 • Zakład

  W skład personelu Zakładu wchodzą lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, zespół fizyków medycznych, elektronicy, technicy elektroradiologii, a także pielęgniarki.

  Na jego wyposażeniu pozostają sprzęt do planowania radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego), przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) oraz modelarnia, w której przygotowuje się maski, służące unieruchamianiu chorego w trakcie napromieniania np. nowotworów głowy i szyi czy mózgu, w celu precyzyjnego odtwarzania pól napromieniań przy każdym seansie.

  W Zakładzie przygotowywane jest w oparciu o symulator, obrazy z tomografu komputerowego oraz wspomniane wyżej systemy planowania napromienianie chorych zarówno przebywających w Oddziale, jak i przyjmowanych ambulatoryjnie w Ambulatorium Zakładu. Wysoka precyzja w określaniu obszaru objętego radioterapią pozwala na maksymalnie możliwą ochronę otaczających nowotwór lub miejsce po jego wycięciu tkanek zdrowych. Obszar napromieniań, dawka, rodzaj zastosowanego promieniowania (rentgenowskie wysokiej energii, elektronowe) i jego energia oraz rozkład pól, którymi energia jonizująca jest podawana, zostają określone wspólnie przez lekarza radioterapeutę i fizyka. Leczenie realizowane jest dzięki przyspieszaczom liniowym obsługiwanym przez wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem indywidualnych dla danego chorego osłon dla tkanek zdrowych. Aparaty są stale obsługiwane przez elektronika, a ich precyzja w podawaniu dawki kontrolowana przez fizyków (dozymetria). Rocznie wykonywanych jest około 1500 procedur leczenia energią jonizującą.

  W naszym zakładzie wykonujemy następujące procedury:

  • Radioterapia 2D – leczenie nowotworów planowane przy użyciu aparatu RTG zamontowanego w symulatorze; obecnie procedura stosowana głównie w leczeniu paliatywnym.
  • Radioterapia konformalna – 3D – napromienianie chorych przygotowywane przy pomocy obrazów uzyskanych z tomografii komputerowej, pozwala na zastosowanie wielu wiązek promieniowania tak, aby napromienić ściśle określony obszar oszczędzając sąsiednie tkanki.
  • Radioterapia z intensywną modulacją dawki -IMRT– napromienianie z wykorzystaniem osłon wielolistkowych, które umożliwiają zmianę kształtu obszaru napromienianego w trakcie leczenia; dzięki tej metodzie przestrzenny rozkład dawki dopasowywany jest do kształtu obszaru leczonego,  co pozwala na dokładniejszą niż w tradycyjnej technice konformalnej ochronę sąsiadujących narządów.
  • Radioterapia z  bramkowaniem ( gating) – metoda leczenia promieniami  pozwalająca śledzić guz nowotworowy i napromieniać go w odpowiedniej fazie oddechowej; technika bramkowania zwiększa precyzję radioterapii .
  • HBI – napromienianie połowy ciała – technika napromieniania stosowana u pacjentów z licznymi  zmianami przerzutowymi, najczęściej do kości.
  • TBI – napromienianie całego ciała mające na celu zniszczenie zajęty chorobą szpik – wykorzystywane przed przeszczepem szpiku.

 • Zespół

  Zakład Teleradioterapii:
  Koordynator Zakładu
  • lek. med. Adam Skórzak
   – specjalista radioterapii onkologicznej
  Tel. 58 7260 414
  Tel. 58 7260 290
  Sekretariat:
  • Małgorzata Biedroń
  Tel. 58 7260 371
  Zespół lekarski:
  • dr n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz
   specjalista radioterapii onkologicznej; zastępca koordynatora
  • lek. med. Anna Hyży-Topolewska
   specjalista radioterapii onkologicznej, w trakcie specajalizacji z onkologii klinicznej
  Tel. 58 7260 191
  Lekarze Oddziału Radioterapii A i  Oddziału Radioterapii B Tel. 58 7260 235
   Zespół Pielęgniarski:
  • lic. Ewa Jaworska
  • Anita Połczyńska-Czaja
   specjalista pielęgniarstwa
  • lic. Katarzyna Zdybel
  Tel. 58 7260 410
  Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:
  • dr n. fiz. Izabela Jakacka
   specjalista fizyki medycznej
  Tel. 58 7260 412
  Zespół fizyków:
  • mgr inż. fiz. tech. Agnieszka Sorgowicka
   specjalista fizyki medycznej, zastępca kierownika zakładu
  • mgr fiz. biomed. Paweł Czajkowski
   pełnomocnik ds. jakości
  • mgr fiz. Alicja Klingiert
  • mgr inż. fiz. tech. Izabela Welke-Żurek
  • mgr inż. fiz Krzysztof Szulist
  • mgr fiz. Michał Posiewnik,
   specjalista fizyki medycznej
  • mgr fiz. biomed. Maciej Moliński
  • mgr fiz. med. Krzysztof Zieliński
  Tel. 58 7260 412
  Tel. 58 7260 421
  Kierownik Zespołu Techników:
  • spec. tech. rad. Dorota Olejnik
  Tel. 58 7260 198
  Zespół techników:
  • tech. Anita Babska
  • tech. Mirosława Bełbot
  • tech. Grażyna Grądzka
  • mgr Łukasz Kamiński
  • licencjat elektroradiologii Grażyna Kaniewska
  • tech. Marzena Karpińska
  • mgr Magdalena Kołakowska
  • tech. Anna Kudyba
  • mgr Magdalena Kuszkowska
  • tech. Elżbieta Linkiel
  • tech. Sylwia Marszeniuk
  • tech. Aneta Musiał
  • mgr Natalia Okrój
  • tech. Małgorzata Rompa
  • tech. Barbara Smorongiewicz
  • lic. Piotr Święcicki
  • mgr Kamila Wrońska
  • tech. Alina Ziółkowska
  Elektronicy:
  • mgr inż. Witold Miloch
  • mgr inż. Jerzy Bałka
  • inż. Mateusz Buchwald
  • inż. Kamil Merchelski
  Tel. 58 7260 374

  Zespół lekarzy radioterapeutów
  stoją od lewej: Marcin Kurowicki; Adam Skórzak; Grażyna Rolka-Stempniewicz; Marzenna Paciorkowska; Michał Dec; Wojciech Łuczak; Anna Hyży –Topolewska.
  siedzą od lewej: Monika Urban; Monika Śliwińska; Dorota Filarska; Luiza Daniel; Anna Subotowicz-Zimniak; Katarzyna Czyżewska.


  Zespół lekarzy radioterapeutów
  stoją od lewej: Katarzyna Czyżewska; Marzenna Paciorkowska; Marcin Kurowicki; Grażyna Rolka-Stempniewicz; Wojciech Łuczak; Adam Skórzak; Anna Hyży –Topolewska; Michał Dec.
  siedzą od lewej:Monika Urban; Monika Śliwińska; Dorota Filarska; Luiza Daniel; Anna Subotowicz-Zimniak.